دیشچیریا

این گیاه رونده بوده و در تابستان با گل های قرمز به خود زیبایی خاصی می بخشد.